آگاهی برای رشد جوانان

اصطلاحات مهم محاسبه

معامله یا Transaction:

      داد و گرفت بین دو و یا بیشتر ازدو نفر چه به جنس باشد و یا به پول بنام معامله یا د میشود

سرمایه یا Capital:

      پول که به ان تجارت (کارو بار ) را یک ارگان تجارتی ،خدماتی و سایرین شروع کند بنام سرمایه یاد میشود

دارایی ها یا Assets:

      دارایی ها عبارت از امتعه ، اموال و اجناس با ارزش اند که مربوط یک ارگان ، اداره و ملکیت ایشان میباشد

     دارائی ها به صورت عموم به دودسته تقسیم میشود

1- دارایی های ثابت

2- دارایی های سیار

1- دارایی های ثابت یا Fixed Assets:

      به داراییهای اطلاق میشود که در سمت داراییهای بیلانس قرار داشته و شامل دارایی های دراز مدت میباشد در اجرات روزمره مورد استفاده قرار گرفته وسالیان متمادی از ان استفاده میشود و به زود ترین فرصت قابل تبادله به پول نباشد مانند: زمین ، عمارت، تاسیسات ماشینی ، وسایل نقلیه وغیره

2- دارایی های سیار یا Current Assets:

      به دارایهای اطلاق میشود که در سمت دارایهای بیلانس قرار داشته و شامل دارایی های کوتاه مدت میباشد و به زودی قابل تعویض به پول نقد میباشد مثلا: امتعه تجاری، چک ، دارایی های بانکی، کسه ، حسابات قابل حصول وغیره.

 

قروض یا Loans :

      قروض عبارت از واگذار کردن اختیار برای یک و یا چند شخص میباشد که در اینده در بدل ان با اندازه از سود همراه بوده باشد در غیر ان قرض الحسنه خواهد بود

قروض در اصل به سه بخش تقسم میشود اما در این جا به دوبخش تقسیم میشود.

1- قروض جاری یا کوتاه مدت Short Term Loans:

      عبارت از قروض است که در یک مدت یا دوره مالی (یکسال) باید پرداخته شود مانند:مزد قابل پرداخت وغیره

2- قروض طویل المدت Long Term Loans:

      عبارت از واگذار کردن اختیار برای چندین دوره مالی و یا چندین سال میباشد که بعد از ان باید پرداخته شود مانند: قروض بانکی وغیره

تزیید یا Debit:

      در اصطلاحات محاسبوی دیبت به معنی افزایش ، افزود و تزیید میباشد یعنی وقتی مانام از دیبت میبریم در حقیقت افزایش یا تزیید ات است البته در حسابات دارایی ها اما در حسابات بدهی ها بر عکس ان میباشد

کاهش یا Credit :

       در اصطلاح محاسبه کریدت به معنی تنقیض یا کم شدن میباشد یعنی وقتی ما نام از کریدت میبریم در حقیقت هدف از تنقیض و یا کم شدن است البته تشریح فوق در بخش حسابات اکتیفی صدق میکند اما در بخش حسابات پسیفی برعکس انها میباشد

دیبتور Debtor:

     در اقلام اکتیفی بمعنی افزایش شونده میباشد اما در اقلام پسیفی (بدهی ها) دیبتور به معنی کاهش شونده میباشد

کریدتور یا Creditor:

     در اقلام اکتیفی بمعنی تنقیض شونده اما در اقلام پسیفی بمعنی تزیید شونده امده است

تجارت (داد وستد) یا Business:

      در برگیرنده فعالیت های است که به مقصد کمایی مفاد میباشد مانند: بانکهای تجارتی شرکت های تولیدی وغیره که اگر مفاد مطرح نباشد نمیتوانیم انرا تجارت بگویم.

دفاتر یا Accounts:

      عبارت از لست مشرح ثبت شدگی دارایی ها ، دیون و سرمایه میباشد که ارتباط میگیرد به اشخاص و یا اشیا واجناس مانند دفتر احمد ، دفتر کسه (پول نقد) ، دفتر تجهیزات وغیره ..

تخفیف یا Discount :

       عبارت ازهمان پول است که از طرف یک معامله دار به معامله دار دیگری یعنی از طرف فروشنده وغیره اشخاص برای شخص دیگر یعنی خریدار و یا مدیون به حیث تخفیف محاسبه مینماید

      تخفیف به صورت عموم به دو نوع است

1- تخفیف تجاری یا Trade discount:

      هرگاه فروشنده بالای مشتری چیزی را میفروشد برای وی تخفیف قایل میشود که بنام تخفیف تجاری یاد میکنند.

2تخفیف نقدی یا Cash discount :

       هر گاه داین بالای مدیون پول داشته باشد ووقت معین باشد در صورت که مدیون قبل از دوره معین شده پول را بپردازد پول را که برای وی بنام تخفیف حساب میکند بنام تخفیف نقدی یاد میشود.

بل ویا Voucher:

       عبارت از سندی نوشته شدگی است که از طرف فروشنده به خریدار داده میشود و نماینگر تمام خصوصیات اجناس ا ز قبیل نوعیت ،مقدار، ساخت، قیمت وغیره مشخصات را نشان میدهد که نظر به اهداف خاص شرکت ها و سازمان ها میتواند چیزی های کم و بیش دیگری هم در ان باشد

 

گدام یا Stock :

      عبارت از محل است که درآنجا بعضی از دارایی ها و اجناس یک اداره توسط یک اداره چی نگهداری میشود.

سیستم مضاعف یا Double entrée:

       عبارت از سیستمی است که در ان با دوجنبه اساسی که شامل دریافت (دیبت ) و پرداخت (کریدت)ثبت میشود چون در هر معامله تجارتی که صورت میگیرد دو جناح شامل میباشند که یکی ان گیرنده میباشد که مدیون یا دیبتور است و کسیکه میپردازد داین یا کریدتور میباشد تحت سیستم مضاعف هر دوجناح پرداخت کننده و دریافت کننده ثبت دفتر حسابی میگردد.

تصنیف حسابات

       غرض درج معاملات یک ارگان در کتاب های محاسباتی ،اولین قدم که باید بعمل پیاده گردد این است که معلوم گردد که کدام صورت حساب دبت گردد و کدام صورت حساب کریدت گردد بمنظور دانستن اینکه کدام صورت حساب دبت و کدام کریدت گردد حسابات به سه بخش که در ذیل توضیح گردیده طبقه بندی میگردد.

صورت حساب شخصی :

صورت حساب که مربوط به شخص یا شرکت میباشد بنام صورت حساب شخصی یاد میشود مانند : صورت حساب حمید وغیره.

نوت: دیبت در صورت حساب شخصی دریافت فایده یامنفعت میباشد و کریدت درحساب شخصی رساندن منفعت میباشد.

دارایی ها :

      حفظ و نگهداری اسناد، جایداد یا اشیای که متعلق به تجار میباشد مانند پول نقد، عمارت، ماشین الات وغیره

نوت: دیبت در صورت حساب اجناس، خدمات و دارایی ها که توسط یک ارگان بدست اورده میشود میباشد و کریدت عبارت از صورت حساب اجناس ، خدمات ودارایی ها بوده که توسط یک ارگان پرداخته میشود.

حسابات اسمی ، اختصاصی:

      عبارت از صورت حساب میباشد که در ان یاد داشت های مصارف، نفع و زیان مانند معاش ، مزد ،سود ،محاسبه تخفیف وغیره صورت میگیرد

نوت: درحساب اسمی دیبت عبارت از صورت حساب مصارف و زیان وکریدت عبارت از صورت حساب فواید و در امد میباشد

چارت حسابی یا Chart of Accounts:

       عبارت از یک لست تمام صورت حساب ها بوده که توسط ریاست خزاین وزارت مالیه ساخته میشود و به تمام سازمان های که امورات مالی و حسابی راانجام میدهند توضیح میگردد که شامل تعین شماره مشخص یا کود برای هر دفتر یا حساب میباشد.

معادله های محاسبوی یا Accounting Equation: عبارت از معادلات اتی هستند

سرمایه + دیون = دارایی ها

دارایی ها – دیون = سرمایه

دارایی ها – سرمایه = دیون

مخارج یا Expenditure:

      عبارت از کاهشات در ارزش دارای یک موسسه است که در یک مدت معین نشان داده میشود و تفاوت عمده ان با مصارف اینست که مخارج به منظور مفاد استفاده نمیشود.

مصارف یا Expenses:

      عبارت از تنقیض ارزش دارای و بکار انداختن خدمات است که در یک تصدی جهت بوجود اوردن تولید و فعالیت اقتصادی نشان داده میشود.

عواید یا Revenue:

     عبارت از مقدار پولی است که با اخذ ان در مقدار پول متصدی افزایش به وجود اید مانند: حاصلات فروش ،اخذ کرایه و غیره

صورت های حساب به صورت عموم به سه نوع اند:

 

1. صورت حساب مفاد و ضرر یا A/C Profit & Losses:

      عبارت از صورت حساب مالی بوده وارایه میدارد که ایا یک ارگان فایده ویا ضرر نموده و تمام عواید در جناح کریدت و مخارج در جناح دبت درج میگردد

2. بیلانس شیت ((Balance Sheet:

      عبارت از یک شرح مالی است که برای استفاده کننده گان معلومات را ارایه میکند که تا استفاده کننده گان وضع مالی یک ارگان را بدانند همچنان نوع و ارزش دارایی ها ، بدهی ها و مالکیت را در یک وقت معین نشان میدهد.

3. شرح جریان پولی:

      عبارت از بیان مالی که از جریان داخلی و خارجی پولی برای دوره حسابی گزارش میدهد و ان که جریان پولی را به حیث فعالیت های اجراییوی، فعالیت های سرمایه گزاری و فعالیت های مالی طبقه بندی میکند.

فعالیت های اجراییوی:

     عبارت از فعالیت های که در تولید یا خریداری اموال تجارتی یا فروش اموال و عرضه خدمات به مشتریان (به شمول مصارف اداری یک ارگان)میباشد.

فعالیت های سرمایه گذاری:

      عبارت از معاملات که شامل پرداخت و در یافت قرض یا شامل خریداری و فروش دارایی فابریکه ، سایر دارایی تولیدی ، سرمایه گذاری های بجز از پول مانند اسناد بها دارغیره میباشد

فعالیت های مالی:

     عبارت از معاملات با مالکین ارگان ها یامعاملات همرای قرضه دهنده گان که از ان قروض دریافت نموده ودوباره میپردازند.

 

+ نوشته شده در  دوشنبه سی ام بهمن ۱۳۹۱ساعت 20:39  توسط عبدالحلیم  | + نوشته شده در  پنجشنبه بیست و یکم دی ۱۳۹۱ساعت 15:32  توسط عبدالحلیم  |